SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
אבולוציה של השפה
פבר 24th, 2011 by קסם אריאל היילוייל

פעם הייתי אומרת רררר כשרציתי להגיד רייש
אחר כך התבגרתי והתחלתי להגיד חחחח כשרציתי להגיד רייש
היום כשאני ממש גדולה אני כבר יודעת שצריך להגיד גגגג כשרוצים להגיד רייש

מצעטגת תמג

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Copyright belongs to Heilweil Family